Wroc�awskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe     Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
    domeny *.wroc.pl

Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie *.wroc.plZasady rejestracji domen przez WCSS oparto na zasadach, jakie obowiązują w NASK.

 1. Rejestracja domen odbywa się na wniosek podmiotu występującego o ich rejestrację. WCSS jako operator akademicki (niepubliczny) nie rejestruje domen osobom fizycznym.
  1. Nazwę domeny określa Wnioskodawca, przestrzegając następujących zasad:
   • powinna składać się z co najmniej 3 znaków (nazwy dwuznakowe są zarezerwowane dla wyższych uczelni)
   • powinna być związana z nazwą lub profilem działalności Wnioskodawcy
 2. WCSS rejestruje domeny w kolejności nadsyłania formularzy zgłoszeniowych.
 3. Opłata podstawowa za rejestrację i utrzymanie domeny przez rok (liczony od daty rejestracji) wynosi 50 zł. Jeśli klient po upływie tego okresu chce utrzymać domenę, wnosi opłatę za jej utrzymanie przez kolejny rok w wysokości 50 zł.
  1. WCSS odmówi rejestracji domeny za cenę podstawową w przypadku nazwy ogólnej, do której Wnioskodawca nie ma wyłącznego prawa. Za jego zgodą (przysłaną mailem) WCSS może utworzyć domenę o takiej nazwie, za której rejestracją/utrzymanie opłata wynosi 100 zł.
 4. Przed zarejestrowaniem domeny Wnioskodawca (właściciel i jednocześnie płatnik domeny) jest zobowiązany do przysłania dokumentów rejestracyjnych firmy (odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności) wraz z zaświadczeniem o nadaniu NIP oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod adresem http://domeny.wroc.pl/?c=rf.
  Dokumenty i formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: domeny@wcss.wroc.pl  Podmiot zgłaszający rejestrację domeny w pełni odpowiada za dane zawarte w tym formularzu, gwarantuje ich poprawność, aktualność oraz prawdziwość.
  1. Jeżeli Wnioskodawca zgłosi domenę do rejestracji/modyfikacji i nie spełni wszystkich wymogów w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, musi wystąpić o rejestrację/modyfikację ponownie.
 5. Abonent może zgłosić do rejestracji domen jedynie taką nazwę, do której ma prawo.
 6. Zgłaszałąc domenę do rejestracji Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nazwa rejestrowanej domeny nie może naruszać praw osób trzecich z tytułu praw wyłącznych do nazwy, zwłaszcza praw wyłącznych do znaku towarowego.
 7. WCSS nie sprawdza czy Rejestrujący domenę ma do niej prawo.
 8. WCSS odmówi rejestracji domeny, która:
  • została wcześniej zarejestrowana w domenie .wroc.pl
  • została zgłoszona do WCSS w terminie wcześniejszym, a postępowanie rejestracyjne jest w toku
  • ma nazwę powszechnie uznaną za obraźliwą.
 9. WCSS nie ponosi odpowiedzialności za rejestrację domeny nazwy, do której mają prawo osoby trzecie.
 10. WCSS nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej ze zmiany przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
 11. WCSS zastrzega sobie prawo usunięcia domeny na wniosek uprawnionego do nazwy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 12. WCSS nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za straty, jakie poniesie Wnioskodawca na skutek rejestracji domeny, lub jej utraty.
 13. Wnioskodawca nie ma prawa do odstąpienia lub sprzedaży domeny bez zgody WCSS.
 14. Jeżli Wnioskodawca nie wniesie opłaty za rejestrację domeny lub jej utrzymanie (zgodnie z cennikiem WCSS) w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury domena zostanie zablokowana, a za jej odblokowanie pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 100 zł. Po upływie 6 miesięcy od zablokowania domeny, domena zostanie skasowana.
 15. Rezygnacja z domeny nastąpi na wniosek jej właściciela (przesłany mailem), który powinien wpłynąć do WCSS przed upływem kolejnego terminu opłaty.
 16. W razie rezygnacji z domeny w trakcie opłaconego już okresu WCSS nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
 17. Wnioskodawca zgadza się zastosował do postanowień aktualnego w danym momencie dokumentu "Zasady rejestracji domen".


UWAGI: